پیج اینستاگرام طبایع

دسته: تدابیر جنسی

مقاربت یا رابطه جنسی جهت بقای نسل و سلامتی فرد ضروری است. مقاربت سالم با ملاحظه زمان مناسب انجام آن و تدابیر قبل و بعد از آن، که امروزه کمتر به آن پرداخته می شود، در منابع طب سنتی به تفکیک آمده است.

از دیدگاه طب سنتی، مقاربتی که به هنگام نیاز و با رعایت تدابیر صورت گیرد دارای آثار مفیدی برای حفظ سلامت بدن است و ترک آن در همین شرایط، عوارضی به دنبال دارد و موجب بیماری می شود.

حکما توصیه به مراعات تعادل در رابطه جنسی و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط کرده اند و عوارض و بیماری های ناشی از افراط و تفریط جنسی را ذکر نموده اند که در این مقالات به آن اشاره می شود.

1 2

پیشنهاد ویژه!

آنلاین | رایگان | پیشرفته