پیج اینستاگرام طبایع

آلات محرکه (قوای محرکه)

آنچه در تن حیوان از اعصاب و عضلات و اجزای آن برای بسط و قبض و حرکت و سکون است.

 البته در توضیحی که ملا صدرا از این قید، یعنی آلت، داده است گفته که مقصود از “آلت”در تعریف مورد بحث، اعضای جسمانی نیست، بلکه مراد قوایی نظیر قوه غاذیه ( قوه تغذیه )، نامیه ( قوه رشد ) و مولده ( قوه تولید مثل ) در نفس نباتی و قوایی همچون حس و خیال در نفس حیوانی است.