پیج اینستاگرام طبایع

ترعرع

تَرَعرُع در اصطلاح طب سنتی، به معنای جنبیدن و حرکت یافتن، تقلقل (تکان خوردن) و تحرک دندان است