پیج اینستاگرام طبایع

عمور

در اصطلاح طب سنتی،  گوشت لثه یا گوشت بین دو دندان را عُمُور گویند.