پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خد

خَدّ در معانی چهره، رخ، رخسار، رخساره، روی، سیما، صورت، گونه و لپ کاربرد دارد.