پیج اینستاگرام طبایع

لیثرغس

سرسام بلغمی یا سرسام سرد یا لیثَرغُس، عارضه فراموشی را گویند و سبب آن تورم بلغمی عفونی است که در مجاری روح دِماغی عارض می شود  و گاه در حجاب آن و گاه در جرم آن ایجاد می‌شود و  آدمی با قسمت موخره دماغ که خزانه حواس است، حس نمی کند و از این روی، بر او فراموشی عارض می گردد. (ابن هندو، 1368: 121 و 162).

لیثرغس سرسام سرد را گویند و این لفظ یونانی است و ترجمه او به تازی نسیان است و نسیان فراموش کاری است و اهل یونان این علت را این نام از بهر آن کردند که نسیان از لوازم این علت است . (ذخیره خوارزمشاهی )

علامت لیثرغس «تثاوب (= خمیازه کشیدن) کسالت، خواب آلودگی و تب دایم و ثقل سر و حیرت و اختلال عقل و سکون و نسیان بود.» (حکیم منصور، 1382: ص 70، س3) سبب پیدایش آن از نظر جرجانی، «بسیار خوردنِ طعام های سرد و تر باشد چون ماهیِ تازه و گوشت گاو و باقلا و پیاز پخته و خام و میوه های تر و مستیِ متواتر و علامت هایِ آن، غلبه خواب و فراموشکاری و صداع (سردرد) نرم و تر و تب آهسته و نبض متفاوت و بول غلیظ خام سفید و بسیاریِ آب دهان است.» (جرجانی، 1377: 131)