پیج اینستاگرام طبایع

باسلیق

شاهرگ بازو؛ سیاهرگ بزرگی در بازو که در قدیم از آن خون می‌گرفتند. این سیاهرگ حجیم تر از سیاهرگ قیفال (یکی از وریدهای بازو) است و به دو سیاهرگ زند اسفل و زند میانی تقسیم می‌شود.