مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

قولنج

دردِ ناگهانی در ناحیه شکم مخصوصاً قسمت های مجاورِ قولون ها را قولنج گویند (تاج بخش، ۱۳۸۵: ۳۰۴) قولنج انواع مختلف دارد و از بیماری های مشترک میان انسان و چهارپایان است.

گونه های قولنج

گونه های قولنج بر پایه «کتاب قولنج» رازی: «گونه نخست: پدید آمده از پس مانده هایی که با بلغمِ سفت (غذاهایی که کامل هضم نشده) آمیختگی بسیار پیدا کرده اند و بیشترین آمار قولنج را در پی دارند؛ ۱- از خوراک: بد گواریدن، (تخمه) هایی پی در پی و خوردن خوراکی های سنگی و پُرخوری. ۲- دوری از تهی سازی بدن ۳- ایستادگی در برابر پیخال کردن (= خودداری از مدفوع کردن). گونه دوم: قولنج از بادهای فشرده که پدید آمده از بلغم سفت است؛ ۱- از خوراک: خوراکی های بادساز یا بسیار سرد زا. ۲- از نوشیدن آب بسیار سرد یا پُرخوریِ میوه های تازه. ۳- از بادهای گیر کرده در لایه های دیواره ای روده. ۴- جلوگیری از بیرون راندنِ بادها. گونه سوم: پدید آمده از آماس گرم که تنگ کننده راه است. گونه چهارم: پدید آمده از پیچ خوردگی روده؛ ۱- فشردگی روده در کیسه فتق ۲- گره یا پیچ خوردگی روده ۳- پارگی رشته های نگهدارنه روده ۴- جست و خیزهای تند وتیز در پیِ کُشتی گرفتن و یا ورزش کردن و یا بلند کردن چیز سنگین، همگی به پیچ یا گره خوردگی و یا پارگی رشته های نگهدارنده روده ای می انجامد. گونه پنجم: پدید آمده از خشکی پسمانده ها؛ ۱- خوراک: خوراکِ بند آورنده یا خشک کننده. ۲- خشک شدگی: می‌تواند از پُرجُنبشی، پیشاب کردنِ بسیار، عرق کردن بسیار، ایستادگی در برابر تشنگی (نیاشامیدنِ آب) باشد. (حمامی، ۱۳۸۵: ۱۴۴- ۱۴۵).