پیج اینستاگرام طبایع

فسخ

در اصطلاح طب، سستی و گرفتگی غلیظ عضله ها، شکاف افتادن در وسط های ماهیچه یا تباعد (دور شدن) اجزاء عضله از یکدیگر را به تازی فسخ گویند.