پیج اینستاگرام طبایع

انسی

اِنسی یعنی ضد وحشی، آدمی، بک انسان، واحد انس یعنی یک نفر آدم از مردم  (ناظم الاطباء).

در اصطلاح طب، اِنسی یعنی طرف درون عضو. (از آنندراج ). جانب چپ از هر چیز. اصمعی گفته است جانب راست از هر چیز و نیز گفته هر دو عضو انسان مانند دو ساعد و دو قدم و هرچه رو به انسان دارد انسی است و هرچه پشت به انسان دارد وحشی است . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). از دست ها و پاها آنچه رو بداخل دارد. (از اقرب الموارد). جانب اندرونی عضو و هر چیز و جانب راست. (غیاث اللغات ).