پیج اینستاگرام طبایع

دفق

دَفق یعنی ریختن چیزی، ریختن آب با شدت و فشار، ریخته شدن آب به یکباره، آب و اشک ریختن.