پیج اینستاگرام طبایع

مغلظ

مُغَلِّظ؛دوایی است که در عمل ضد ملطف است و قوام رطوبت را غلیظتر از معتدل یا غلیظتر از آنچه بوده است، می گرداند.

ضد ملطف و آن دوایی است که از شأن او این است که قوام رطوبت را غلیظ تر و ستبرتر می کند چه به وسیله گرم کردن آن و چه به وسیله فسرانیدن (منجمد کردن) آن و چه به وسیله آمیختن آن (از کتاب دوم قانون ابن سینا ص 149).