پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خنصر

خِنصِر به معنای انگشت، انگشت کوچک، انگشت کهین، انگشت پنجم، انگشت میانه یا انگشت خرد پا است.