پیج اینستاگرام طبایع

غذای قلیل‌الغذا (قلیل‌التغذیه)

قلیل الغذا یا قلیل التغذیه، غذایی را گویند که ارزش غذایی پایین و انرژی کمتری دارد و فقط شکم پرُکن است و نسبت به سایر اخلاط خون کمتری از آن تولید می‌شود؛ مانند شلغم، پنیر.