پیج اینستاگرام طبایع

شرایین

شرایین جمع شریان؛ رگ جهنده و رگی است که از قلب رُسته باشد. (محمّد بن یوسف هروی، 1387: 230) «شرایین عبارت از عروق متحرکه (= رگ های جُنبان) است که از بطن ایسر (= چپ) قلب رُسته باشد و در حرکتِ انبساط و انقباض، تابع او بود. و فایده او، ایصالِ (= رساندنِ) روح حیوانی به جمیعِ بدن است.

به عبارت ساده تر شرایین یعنی رگ هایی که خون را از قلب به طرف اعضا و انساج برند، رگ های جهنده؛ سرخرگ ها.