پیج اینستاگرام طبایع

شرناق (اوراطیس)

شرناق در اصطلاح طب، ماده ای پی مانند (شحمی) است که در پلک بالایی چشم پدیدار شود و به یونانی به آن اوراطیس می‌گویند و علامت آن، این  است که پلک سطبر و کلفت شود و چشم را یه سختی بتوان گشود و پیوسته چشم تر باشد و هرگاه که انگشت سبابه و وسطی را از هم گشاده و بر پشت چشم قرار نهند، شرناق از میان دو انگشت قابل مشاهده و لمس است که علت آن نزله و زکام و افزایش رطوبت چشم عنوان گردیده است.