مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

صلب

صُلب یعنی ۱) شدید، قوی، سخت، درشت  ۲) ستون فقرات، استخوان پشت، تیره پشت، کمر ۳) [مجاز] نطفه، نسل و اولاد.
۴) مصلوب کردن، به دار آویختن، به دار زدن، کسی را بر دار کشیدن.  ۵) درآوردن چربی و مغز استخوان.  ۶)بریان کردن گوشت