پیج اینستاگرام طبایع

صلب

صُلب یعنی 1) شدید، قوی، سخت، درشت  2) ستون فقرات، استخوان پشت، تیره پشت، کمر 3) [مجاز] نطفه، نسل و اولاد.
4) مصلوب کردن، به دار آویختن، به دار زدن، کسی را بر دار کشیدن.  5) درآوردن چربی و مغز استخوان.  6)بریان کردن گوشت