فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

مور سرج

مور سَرَج یعنی بیرون آمدن کمی از عنبیه، به سبب ایجاد زخم و جوش در قرنیه. اگر طبقه عنبیه از طبقه های چشم که به سبب قرحه ای که در طبقه قرنیه افتد، بیرون آید، این علت را طبیبان مور سرج گویند.