ما را دنبال کنید

هزال

هُزال در اصطلاح طب یعنی گداخته شدن گوشت بدن و لاغر شدن آن.