پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

جبر

جَبر در اصطلاح طب به معنای استخوان شکسته را بستن و اصلاح کردن،  استخوان بست، شکسته بندی و یا جوش خوردن استخوان شکسته است.

اگر شکستگی در یک استخوان باشد به طوری که آن را به اجزای کوچک یا بزرگ درآورد، آن را «کسر» نامند.

اگر تنها جدایی دو استخوان از هم باشد آن را «خلع» نامند.

اگر شکاف در طول عصب باشد آن را «شق» نامند.

اگر شکلف در عرض عصب باشد آن را «تبق» و اگر در طول عضلات باشد آن را «فسخ» و اگر در عرض عضلات باشد آن را «بزق» و اگر در عرض شریان باشد آن را «بثق» و اگر در شکاف ورید باشد آن را «تبر» و اگر شکاف در اوتار و اعصاب با هم باشد «رض» نامند.