پیج اینستاگرام طبایع

لاذع (اللاذع)

لاذع یا اللّاذِع؛ یعنی سوزش دهنده، دوایی است که به واسطه ی کیفیت لطیف نفوذ کننده ای که دارد، در اجزای خلط افتراق ایجاد نماید و آن‌ها را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼک در‌آورد؛ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺰدیک ﻫﻢ میﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ نمیﺗﻮان یکی را ﺟﺪا از دﻳﮕﺮان ﺣﺲ ﻛﺮد و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در یک ﺟﺎی ﺟﻤﻌﻨﺪ.  ﺿﻤﺎد ﺧﺮدل ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ و ﺳﺮﻛﻪ ﺑﻪ تنهایی ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای از داروﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺪه (لاذع) ﻫﺴﺘﻨﺪ.