ما را دنبال کنید

قوه صناعی

مقصود از قوه یا قوت صناعی؛ ملکه ای است که نفس را بر اثر ممارست بر کاری حاصل شود. (فرهنگ فارسی معین از کشاف اصطلاحات الفنون\).