پیج اینستاگرام طبایع

قوه صناعی

مقصود از قوه یا قوت صناعی؛ ملکه ای است که نفس را بر اثر ممارست بر کاری حاصل شود. (فرهنگ فارسی معین از کشاف اصطلاحات الفنون\).