عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اختلاف

اسهال پی در پی، گاهی نیز به معنی اختلاف الدم آمده است.