پیج اینستاگرام طبایع

اختلاف

اسهال پی در پی، گاهی نیز به معنی اختلاف الدم آمده است.