پیج اینستاگرام طبایع

عرق مدنی

عِرقِ مَدَنی از منظر طب، یعنی بیماریِ رشته، پیوک، دراکُنکولوس مدیننسیس (یا سابقاً فیلاریا مدیننسیس) کِرمِ انگلی نَخدیسی که درازای بالغ آن به بیش از یک متر هم می رسد و در بافت های زیر پوستی آدمی و بعض پستانداران نواحی گرمسیر جای گرفته باعث بیماری دردناک و گاهی کُشنده ای می گردد. این انگل در عربی به العِرق المَدَینی (منسوب به مدینه در حجاز) و در بعض زبان های اروپایی به «کرمِ گینه» و «کرمِ مدینه» معروف است. علت نامگذاری آن به عرق المدنی شیوع آن در مدینه بوده، چنانکه آن را از بیماری های سفر حج نوشته است. در فارسی آن را علاوه بر «پیو»/ «پیوک» «رشته» و «نارو» نیز نامیده اند. بعضی پزشکان قدیم دوره اسلامی پیوک را نه موجودی زنده، بلکه علتی ناشی از «فساد عصب»، «خشکی خون»، «خون غلیظ لزج»، «بلغم گرم» می دانستند.