پیج اینستاگرام طبایع

سمحاق

سِمحاق در طب سنتی به دو معناست 1) پوست تنک سر، پوستی که میان گوشت و استخوان است 2) شکستگی سر که جراحت آن از گوشت عبور کرده ‏و به پوست نازکی که استخوان را پوشانده برسد.