پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ضلع

ضِلَع در اصطلاح طب یعنی دنده، استخوان های پهلو، دندانه پهلو. جمع آن اضلاع و ضلوع است.

  • اضلاع خلف، اضلاع زور: پنج دنده است از هر سوی و جمعاً ده و سر این دنده ها متصل به غضروف باشد، و مجموع اضلاع صدر و اضلاع زور بیست وچهار است.
  • اضلاع صدر: دنده های سینه و آن از هر سوی بدن هفت باشد بعد استخوان های سینه و متصل بدان، و این اضلاع صدر را اضلاع خالصه و اضلاع مقفوله نیز گویند.
  • ضلع قصیری: آخرین دنده