پیج اینستاگرام طبایع

داروی غلیظ

داروی ﻏﻠﻴﻆ آن ﻧﻮع دارو اﺳﺖ ﻛﻪ نمی‌تواند ﻛﺎر داروی ﻟﻄﻴﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوی طبیعی ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﺟﺰای ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ نمی‎شود. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺪو و ﮔﭻ.