پیج اینستاگرام طبایع

مسخن

مُسَخِن یعنی گرم کننده، تسخین کننده، مقابل مبرد، داروی گرم، دوایی که به قوت گرمایی که دارد، ایجاد گرما نماید و حرارت بدن را زیاد کند.

ادویه مسخنه: داروهایی که باعث غلیان خون شوند.