پیج اینستاگرام طبایع

عشب

عُشِب یعنی گیاه، گیاه تر، گیاه تر در آغاز بهار، یونجه وحشی که جمع آن اعشاب است.