پیج اینستاگرام طبایع

انسی

اَنسی یعنی مبتلا به نقرس، همچنین نام رگی است در ساق سفلی که عامه آن را عرق انثی می‌نامند.