پیج اینستاگرام طبایع

احول

اَحوَل ، چپ چشم، دوبین، لوچ، کژچشم (غیاث 27؛ لغت نامه1258).

کسی که یک چیز را دو ببیند (غیاث، 1363: 27) دوبین (دهخدا، 1373: ذیل مدخل) ابن سینا در «قانون» دربارۀ علت احولی می‌نویسد: گویی که یکی از عصب ها خبرِ تصویری را از جای بلندتر و دیگری آن را از جای پایین تر می آورد. در نتیجه قوه بینایی دو خبر را به صورت یک تصویر درک نمی کند و آن را به شکل دو تصویر که کاملاً بر هم منطبق نباشد، درک می کند. این بیماری را «حول» یا «احولی» یا «لوچی» می نامند. (ابن سینا، 1370: 1/ 120)