ما را دنبال کنید

رجیع

رجیع در اصطلاح طب سنتی به معنای ۱) فضله هضم اول انسان ۲) هر طعام سردی که دوباره آن را روی آتش گذارند و گرم کنند.