قوه شامه

قوه شامه؛ قوه ای است در دماغ که از راه بینی بو را ادراک می‌کند. قوت بو کردن. یکی از حواس پنجگانه که بدان بوها را درک کنند و محل آن در بینی باشد. این حس بوی اشیاء را به وسیله سلول‌هایی که در پوست مرطوبی قسمت علیای درون بینی قراردارد تشخیص می‌دهد و برای آنکه حس بویایی ایجاد شود باید ذراتی از اجسام بودار متصاعد و روی پوست مزبور بنشیند. برای ایجاد احساس شمی و رساندن بوی اشیاء احتیاج به تماس مستقیم با اشیاء بودار را ندارد. حس شامه از این جهت مانند باصره و سامعه نزد حیوانات عهده دار خدمت مهمی است زیرا آن‌ها را از بسیاری مخاطرات و امور دیگر پیش از مواجهه آگاه می‌سازد و در چگونگی رفتار آن‌ها تأثیر کلی می‌بخشد.