پیج اینستاگرام طبایع

قوه شامه

قوه شامه؛ قوه ای است در دماغ که از راه بینی بو را ادراک می‌کند. قوت بو کردن. یکی از حواس پنجگانه که بدان بوها را درک کنند و محل آن در بینی باشد. این حس بوی اشیاء را به وسیله سلول‌هایی که در پوست مرطوبی قسمت علیای درون بینی قراردارد تشخیص می‌دهد و برای آنکه حس بویایی ایجاد شود باید ذراتی از اجسام بودار متصاعد و روی پوست مزبور بنشیند. برای ایجاد احساس شمی و رساندن بوی اشیاء احتیاج به تماس مستقیم با اشیاء بودار را ندارد. حس شامه از این جهت مانند باصره و سامعه نزد حیوانات عهده دار خدمت مهمی است زیرا آن‌ها را از بسیاری مخاطرات و امور دیگر پیش از مواجهه آگاه می‌سازد و در چگونگی رفتار آن‌ها تأثیر کلی می‌بخشد.