پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عضل جفن

عضل جفن اصطلاحی عربی و به معنای عضله پلک و عضل جفن عین یعنی عضله پلک چشم