پیج اینستاگرام طبایع

سبات سهری

سبات سهری در اصطلاح طب سنتی، نام مرضی است که در اثر بلغم و صفرا عارض شود و آن از سرسام سرد و گرم ترکیب میشود. در این مرض هر گاه بلغم غلبه یابد علائم آن نیز غلبه خواهد یافت.