مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

فغر

فَغَر یعنی گشاد شدن دهان کسی، دهان باز کردن و باز شدن