پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فغر

فَغَر یعنی گشاد شدن دهان کسی، دهان باز کردن و باز شدن