پیج اینستاگرام طبایع

بسد

بُسُدّ نام قدیمی مرجان دریایی است که اطبای قدیم آن را به خوبی می شناختند و در درمان مورد استفاده قرار می دادند. حکما برای بسد خواص مفرح، قابض، مجفف و دافع خفقان و وسواس ذکر کرده اند.

بسد چه مزاجی دارد؟

نوع سخت مرجان به علت تولید کلسیم بی کربنات ماده ارضی زیادی دارد و به شکل سنگ در می آید. به این دلیل حکما بالفعلِ آن را، جزو سنگ ها به شمار آورده اند. طبق نظر اکثر حکما بسد در درجه اول سرد و در درجه دوم خشک است.

خواص قلبی بسد

این مفرده یکی از بهترین داروهای ضد توحش است (در این بیماری، فرد در تنهایی احساس وحشت می کند). تاثیر این دارو بر بیماری توحش به حدی است که اگر آن را اکسیر ضد توحش بنامیم خطا نگفته ایم، زیرا بالخاصیه مفرح و مقوی دل و سبب تمتین جوهر روح حیوانی است.

هشدار: در مصرف ترکیبات سنگی باید نهایت دقت صورت گیرد و صرفا در مواقع خاص و به وجهی که در کتب حکما آمده است، تجویز شود. چرا که سنگ ها می توانند عملکرد کبد را به شدت متأثر کنند و آسیب جدی به آن وارد نمایند.