مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

التصاق الجفن

چسبیدن پلک به حدقه چشم یا چسبیدن پلک بالایی به پایینی است.