فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

التصاق الجفن

چسبیدن پلک به حدقه چشم یا چسبیدن پلک بالایی به پایینی است.