پیج اینستاگرام طبایع

سهر (سُهار)

نخوابیدن و بیداری بسیار بیشتر از حد طبیعی یا بیداری در تمام شب را سَهَر یا سُهار می‌گویند که به سبب امر اختیاری از مشغول شدن به امور خارجی و یا غیر آن حادث می‌شود.