پیج اینستاگرام طبایع

باکور

باکور به معنای بارانی که قبل از موسم و موقع فرود آید، باران اول موسمی، زودرس و نورس هرچیز، نوبرانه، نخستین میوه ای که برسد.