مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

داروی شکننده

داروی ﺷﻜﻨﻨﺪه دارویی اﺳﺖ ﺟﺎﻣﺪ و خشک و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎری ﻛﻪ ﺑﺮ او وارد می‌آﻳﺪ رﻳﺰ رﻳﺰ میﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻮای ﺧﻮب (ﺻﺒﺮ).