پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

حشو

حشو به معنای ۱) زدن بر حشا. زخم بر شکم زدن ۲) آنچه از قسم پنبه و پشم و جز آن در بالش و لحاف و جامه پر کنند ۳) مردم فرو مایه و پست ۴) کلام زاید که در وسط جمله افتد.