مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

مسلی

مِسَلّی در اصطلاح طب یعنی دردی که صاحب آن پندارد که کسی جوالدوزی (سوزنی بزرگ) در عضو دردناک یا بدنش فرو می‌کند.