پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مسلی

مِسَلّی در اصطلاح طب یعنی دردی که صاحب آن پندارد که کسی جوالدوزی (سوزنی بزرگ) در عضو دردناک یا بدنش فرو می‌کند.