فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

مسلی

مِسَلّی در اصطلاح طب یعنی دردی که صاحب آن پندارد که کسی جوالدوزی (سوزنی بزرگ) در عضو دردناک یا بدنش فرو می‌کند.