پیج اینستاگرام طبایع

نفث مده

نفثُ مُده یعنی آمدن چرک از دهان؛ اگر با سرفه همراه باشد این چرک از ناحیه سر، حجب و ریه است و اگر با قی همراه باشد ناشی از باز شدن حفره معده و یا کبد است.