پیج اینستاگرام طبایع

اعصاب نخاعی قطن

اعصاب نخاعی بالای سرین و زیر کمر را اعصاب نخاعی قطن گویند.