عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اعصاب نخاعی قطن

اعصاب نخاعی بالای سرین و زیر کمر را اعصاب نخاعی قطن گویند.