پیج اینستاگرام طبایع

بقول (بقولات)

بُقول جمع بَقْل ْ، تره بار، تره و سبزه ای که از تخم روید، نه از بیخ (ریشه و پیاز) ، بقولات: تره بار (سبزیجات) و حبوبات

بقول الاوجاع ؛ گیاهی که دردهای شکم را زایل کند.
بقول المائده ؛ سبزی خوردنی، مانند تره، جعفری، ترتیزک، نعناع، ریحان، مرزه، پونه، تربچه.
بقول دشتینه؛ هر گیاه بری و وحشی که به بیابان و مزارع روید مانند: شاهترج، تفاف، طرخسقون و جز آن.