پیج اینستاگرام طبایع

فرزجه

فَرزَجِه در اصطلاح طب سنتی یعنی چیزی که زنان برای مداوا به خود برگیرند، شیافی که مخصوص قُبُل و رحم است؛ شیافی که داخل فرج زنان کنند و بدان شافه، پرزه و پرزگ نیز گویند.