پیج اینستاگرام طبایع

سدد

سُدد جمع سُدّه و به معنی بندآمدن و بسته شدن مجاری و عروق تنگ بدن به علت اختلاط لزجه و یا غلیظه که به مجاری عروق تنگ چسبیده و مانع شود و بیماریی است که سبب بستن راه تنفس شود، سدّه گرفتگی روده نیز معنی می‌دهد.