پیج اینستاگرام طبایع

قراقر

قَراقُر جمع قرقره یعنی قار و قور، آواز روده‌ها، آوازی که از داخل شکم شنیده می‌شود.

هر گاه ماسکه (قوه ای که در مدت هضم، غذا را در معده نگاهدارد) ضعیف باشد و لیف‌های (نسج) او گرد طعام اندر نیاید، میان معده و طعام جای تهی بماند و بادها و قراقُر اندر معده پدید آید.

قراقر بطن: صدای شکم و روده‌ها بر اثر حرکت گازهای موجود در لوله گوارش که گاهی تولید درد شدید شکم می‌کند.