عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اصل

بیخ (ریشه)، پیاز گیاه، اعم از ریشه درخت یا گیاه. اصول اربعه در طب سنتی عبارتند از: ریشه رازیانه، کاسنی، کرفس، کبر