پیج اینستاگرام طبایع

اصل

بیخ (ریشه)، پیاز گیاه، اعم از ریشه درخت یا گیاه.

اصول اربعه در طب سنتی عبارتند از: ریشه رازیانه، کاسنی، کرفس، کبر